Regulamin

Regulamin korzystania  usługi MOR w wersji on-line
Niniejszy regulamin korzystania z Usługi MOR w wersji on-line, zwany dalej “Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi MOR w wersji on-line w modelu usługowym przez firmę RST sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Ks. Bolka Świdnickiego 22/11 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354129 zwaną dalej „RST”.
§1. Definicje.
 1. Klient – przedsiębiorca, który zawiera z RST umowę o świadczenie Usługi MOR.
 2. Użytkownik - każda osoba (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) zarejestrowana w Usłudze MOR.
 3. Usługa MOR – oprogramowanie MOR w wersji online w modelu usługowym.
 4. Dokumentacja – wszelkie instrukcje obsługi i opisy funkcjonalności MOR a także Umowy powiązane z MOR.
 5. Godziny robocze – godziny od 7:00 do 14:00 w Dniach Roboczych.
 6. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Cennik MOR – cennik określający aktualną wysokość opłat za Usługi MOR w modelu usługowym publikowany na stronie internetowej www.mor24.pl.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) oraz spółki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 9. Platforma Online – dostępny na stronie www.panel.mor24.pl Panel Klienta umożliwiający korzystanie z Usługi MOR. Zalogowanie się do Platformy Online możliwe jest po zarejestrowaniu się na stronie www.mor24.pl i otrzymaniu na podany przy rejestracji mail linka do utworzenia hasła.
 10. Trial -  trzydziestodniowy okres darmowego korzystania z programu, w którym każdy Użytkownik ma dostęp do MOR niezależnie czy podpisał umowę z RST o świadczenie Usługi MOR czy nie. RST zastrzega sobie możliwość wydłużenia darmowego okresu korzystania z Usługi MOR.
 11. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi MOR w modelu usługowym.
§2. Warunki świadczenia Usługi MOR w wersji online.
 1. Klientem może być wyłącznie Przedsiębiorca.
 2. Aby Usługi mogły być świadczone Klient lub Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu, komputer o architekturze zgodnej ze standardem PC albo Mac lub urządzenie przenośne typu tablet z przeglądarką internetową Inter Explorer w wersji minimum 9.0, przeglądarką Chrome lub przeglądarką Firefox.
 3. Świadczenie Usługi MOR wymaga:
  a) uprzedniego zawarcia umowy z RST o świadczenie Usług MOR
  b) podania przez Klienta loginu i hasła przed każdorazowym zalogowaniem się do Platformy Online.
 4. Wymóg zawarcia Umowy z punktu 3.a) nie dotyczy okresu Trial.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej RST i producentów oprogramowania niezbędnego dla korzystania z Usługi MOR i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie w tym zakresie szkody przez pracowników.
 6. Użytkownik nie może usuwać, modyfikować lub zakrywać jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych oznaczeń prawa własności, które zawarte lub są wykorzystywane w ramach świadczenia Usługi MOR.
 7. Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego. Dekompilować oraz dezasemblować Usługi MOR.
 8. Klient jest uprawniony do wykorzystywania Usługi MOR w zakresie obsługi własnej działalności gospodarczej prowadzonej pod danymi w Panelu Rejestracyjnym.
 9. RST może powierzyć osobie trzeciej obowiązek świadczenia Użytkownikowi Usługi MOR.
 10. RST zapewnia wsparcie techniczne dla Usługi MOR w zakresie określonym w paragrafie 4.
 11. Po zakończeniu okresu Trial i nie podjęciu kroków określonych w par.4, dostęp do Usługi MOR zostaje wyłączony.
§3. Zasady korzystania z wersji Trial.
 1. Korzystanie z wersji Trial jest darmowe i nie zobowiązuje do zakupu Usługi MOR.
 2. Wersję Trial Usługi MOR można wykorzystywać do testowania oprogramowania. Użycie komercyjne jest dozwolone, jednakże firma RST zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za poniesione straty przez korzystającego w ten sposób z programu MOR Użytkownika, które wynikały z błędnego działania programu MOR.
 3. W przypadku prowadzenia badań porównawczych prowadzonych przez Studentów lub Uczniów wymagana jest dodatkowa zgoda RST na wykorzystanie Usługi MOR.
 4. Korzystanie z wersji Trial podlega wszystkim regulacjom tego Regulaminu.
§4. Zakres świadczonych usług.
 1. RST zobowiązuje się do  świadczenia następujących usług na rzecz Klienta:
  a. zapewnienie Klientowi dostępu do Usługi MOR warunków z par 2. niniejszego Regulaminu i zobowiązań określonych w Umowie o świadczenie Usługi MOR.
  b. usługi przechowywania na serwerach RST danych wprowadzanych przez Klienta przy użyciu Usługi MOR i dostęp przez okres Trial.
 2. RST zobowiązuje się do  świadczenia następujących usług na rzecz Klienta:
  a. usługi przechowywania na serwerach RST danych wprowadzanych przez Klienta przy użyciu Usługi MOR i dostęp przez okres Trial.
§5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi MOR w wersji online.
 1. Umowa o świadczenie Usług MOR zostaje zawarta przez podpisanie Umowy pomiędzy Przedsiębiorcom a RST.
 2. Umowa zostaje wysłana do Przedsiębiorcy pocztą email w formacie pdf w momencie, gdy dany Użytkownik wyrazi chęć podpisania Umowy na świadczenie Usługi MOR i poinformuje o tym RST poprzez wysłanie maila lub telefonicznie na wskazane na stronie www.mor24.pl adresy kontaktowe.
 3. Przedsiębiorca wysłaną umowę podpisuje w dwóch kopiach i wysyła pocztą tradycyjną na adres RST wskazany na stronie www.mor24.pl.
 4. RST włącza Usługę MOR w momencie otrzymania podpisanych Umów.
 5. RST odsyła jedna kopię Umowy z podpisem osoby upoważnionej do Użytkownika.
 6. Dane do logowania Klienta nie ulegają zmianie po podpisaniu Umowy.
§6.  Bezpieczeństwo danych powierzonych RST w związku ze świadczeniem Usługi MOR.
 1. Dane wprowadzone przez Użytkownika do MOR w modelu usługowym są własnością Użytkownika.
 2. RST zobowiązuje się, że nie będzie przekazywać firmom trzecim danych wprowadzonych do MOR, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do świadczenia Usługi oraz danych osobowych przetwarzanych zgodnie z §7, które zgodnie z przepisami prawa RST jest zobowiązany udostępnić sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.
 3. Dane wprowadzone do MOR posłużą wyłącznie celom statystycznym, kontaktowi pracownika RST, w celu omówienia potrzeb Użytkownika i zapoznanie się z opinią o programie, a także do celów marketingowych z wyłączeniem danych osobowych wprowadzonych pracowników Przedsiębiorców korzystających z Usługi MOR, które nie będą wykorzystywane przez RST w żaden sposób.
 4. Wszystkie dane przechowywane przez RST będą chronione od momentu pojawienia się ich w MOR, zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników RST).
 5. RST zobowiązuje się filtrować dane za pomocą „ścian ogniowych” (firewall) w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
 6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez RST na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz dodatkowo tworzone będą kopie bezpieczeństwa raz na dobę i zapisywane na innym serwerze albo nośniku.
 7. Dane wprowadzone przez Użytkownika do MOR mogą być na dodatkowe zamówienie i w zamian za ustalone wynagrodzenie nagrane na nośnikach stałych (płyta CD/DVD-R) i przesyłane na wskazany przez Klienta adres.
 8. RST zobowiązuje się, że w razie zaprzestania korzystania z usług MOR dane zostaną przekazane Klientowi po otrzymaniu pisemnego zlecenia w zamian za ustalone wynagrodzenie.
 9. RST nie jest zobowiązane do przekazywania Klientowi danych o których mowa w ust. 6 i 7 jeżeli Klient pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia należnego zgodnie z Umową o świadczenie Usługi.
§7. Bezpieczeństwo, wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych.
 1. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez RST zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik zezwala RST na przekazywanie swoich danych osobowych osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi MOR oraz zobowiązań RST wynikających z umów z producentami oprogramowania niezbędnego dla korzystania z Usługi MOR.
§8. Postanowienia końcowe.
 1. Użytkownika obowiązuje zakaz wprowadzania do MOR danych o charakterze bezprawnym.
 2. Klient zobowiązany jest do informowania RST o wszelkich zmianach dotyczących jego danych teleadresowych, statusu prawnego oraz osób upoważnionych w ramach jego przedsiębiorstwa do korzystania z RST w modelu usługowym i do kontaktów z RST.
 3. RST jest uprawnione w każdym czasie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej www.mor24.pl, o czym RST będzie informował Użytkownika wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.
 4. W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzone zmiany, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych w wykonywaniem z Regulaminem oraz Umowy o świadczenie Usług MOR w modelu usługowym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę RST.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2014 r.